Anunț convocare AGA

CONVOCARE

Societatea SIDERTRANS SA cu sediul in Calarasi, str. General C-tin Pantazi nr.4, jud. Calarasi, inmatriculata la ORC Calarasi sub nr.J51/713/1994, CUI 6362999, tel/fax 0242331979, email office@sidertrans.ro, prin administratorul unic Dobre Stefania-Puicuta, in conformitate cu prevederile art.117 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29/05/2021 ora 10,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la aceiasi data, ora 14,30 ,la sediul societatii din Calarasi, str. General Constantin Pantazi nr. 4, sala de sedinte, cu urmatoarea ordine de zi :
Ordinea de zi a Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
Pct.1 Aprobarea raportului de activitate al administratorului unic aferent anul 2020 ;
Pct.2 Aprobarea raportului cenzorilor societatii, pentru anul financiar 2020 .
Pct.3 Aprobarea bilantului contabil, si a contul de profit si pierdere pentru anul 2020 .
Pct.4 Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor societatii.
Pct.5 Aprobarea prelungirii facilitatii de credit revolving , contractat la CEC Bank Calarasi .
Ordinea de zi a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,
Pct.1 Aprobarea vanzarii de active imobilizate in vederea acoperirii liniei de credit revolving (capital de lucru) ;
Pct.2 Aprobarea rascumpararii de actiuni de catre emitent, in procent de pana la 10% din capitalul social ;
Pct.3 Diverse.
In lipsa cvorumului pentru prima convocare, ce-a doua sedinta se convoaca pe data de 30/05/2021, in acelasi loc si la aceleasi ore, cu aceiasi ordine de zi. La sedinta sunt convocati toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor da data de 04/05/2021 (denumita si data de referinta), sau prin reprezentare de catre un alt actionar, in baza procurilor speciale. Procurile pot fi depuse la secretariatul societatii pana in data de 27/05/2021, orele 15,00. Materialele de sedinta pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 20/05/2021 , in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00 si 14,00 .

Administrator unic
Dobre Stefania-Puicuta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *